Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

������������������������������������������ ������������������������������������
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

резултати на страница: 20 / общо страници : 12 / текуща страница: 2 / намерени резултати 227

  • Страница

ad praep. с acc.

към, до, при, приблизително, около, включително, чак, чак до, в разстояние на, след, за, вследствие на, поради, относително, що се отнася до, по отношение на, по, в сравнение с, сравнително, според, освен.

Статия >>

adaequo 1 v.

сравнявам, приравнявам, поставям наред с, достигам, не изоставам от.

Статия >>

addo, addidī, additus 3 v.

придавам, прибавям, притурям, поставям, поставям при, вдъхвам, внушавам.

Статия >>

addūco, addūxī, adductus 3 v.

притеглям, опъвам, довеждам, докарвам, причинявам, довеждам в известно състояние, подбуждам, скланям, принуждавам.

Статия >>

adeo, adiī, aditus, adīre v.

дохождам, приближавам ce , обръщам се с молба или за съвет, допитвам се, питам, посещавам, нападам, атакувам, заемам се, залавям се с нещо.

Статия >>

adhibeo, adhibuī, adhibitus 2 v.

прилагам, налагам, турям, поставям, прибавям, употребявам, проявявам, показвам, привличам, поканвам, третирам.

Статия >>

adhortor 1 v.

насърчавам, окуражавам, възпламенявам, увещавам.

Статия >>

ad-hūc adv.

досега, дотогава.

Статия >>

adigo, adēgī, adāctus 3 v.

докарвам, хвърлям, вмъквам, забивам, довеждам, принуждавам.

Статия >>

adimo, adēmī, adēmptus 1 v.

ограбвам, лишавам, забранявам.

Статия >>

ad-ipīscor, adeptus sum 3 v.

достигам, настигам, спечелвам.

Статия >>

aditus, ūs (m) n.

дохождане, приближаване, право на идване, достъп, аудиенция, възможност, случай, начин, път, вход.

Статия >>

adiūtor, ōris (m) n.

помощник, който спомага за, секретар.

Статия >>

adiuvo, adiūvī, adiūtus 1 v.

подкрепям, поддържам, подпомагам, помагам, съдействувам.

Статия >>

administratio, onis (f) n.

подпомагане, служене, помощ, ръководене, управляване.

Статия >>

administro 1 v.

служа, ръководя, управлявам, изпълнявам, извършвам, грижа се за.

Статия >>

admiratio, onis (f) n.

учудване, чудноватост, забележителност, особеност.

Статия >>

ad-miror 1 v.

учудвам се, възхищавам се, чудя се.

Статия >>

ad-moneo, admonui, admonitus 2 v.

подсещам, припомням, напомням, предупреждавам, увещавам, подбуждам, подкарвам.

Статия >>

adolēscēns (m) (f) , gen. sg. entis обикн. adulēscēns adi.

подрастващ, млад, младеж, юноша, млад човек.

Статия >>


  • Страница