Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cerno, crēvī, cretus 3 v.
 1. отделям.
 2. различавам;
виждам, забелязвам;
разпознавам;
познавам
cernes urbem et moenia - ще познаеш града и градската крепост (Verg. Aen. I.258–259,
fortis animus duabus rebus cernitur - силният дух се разпознава по две неща (Cic. Offic. I.66).
 3.
 a) решавам
quodcunque senatus creverit - каквото и да е решил сенатът.
 b) решавам с борба;
бия се
cerno ferro - бия се с меч.
 c) юр. влизам във владение, приемам
cerno hereditatem - приемам наследство.

Файл: cerno.xml
Размер: 4.91 KB
Дата: 2022-03-29
XML id: LBR.cerno
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии