Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


con-do, condidī, conditus 3
 1. строя;
основавам;
създавам
oppidum condo - издигам град,
civitates condo - създавам градове.
 2.
 a) съчинявам, съставям;
leges condo - съставям закони,
carmen condo - съчинявам песен.
 b) описвам;
възпявам
bella condo - възпявам войните.
 3.
 a) прибирам, събирам;
съхранявам
pecuniam condo - съхранявам богатство,
frumentum condo - съхранявам жито,
aliquem in carcerem condo - пазя някого в затвора.
 b) погребвам
mortuos condo - погребвам мъртвите,
aliquem in sepulcro condo - погребвам някого в гробница,
aliquem in terrā condo - погребвам някого в земята,
aliquem in humi condo - погребвам някого  в земята.
 c) скривам
ensem condo - прибирам меч,
telum condo - прибирам копие,
se in aliquem locum condo - скривам се на някакво място;
lumina condo - затварям очи (Ovid. Met. XIII.561);
ensem alicui in pectus condo - забивам меч в нечии гърди,
ensem alicui in pectore condo - забивам меч в нечии гърди.
 d) прекарвам
diem condo - прекарвам деня,
cantando puerum memini me condere soles - помня, често от сутрин до вечер съм пял като малък (Verg. Ecl. IX.52);
lustrum condo - приключвам c жертвоприношение преброяването (което се извършвало всеки пет години от цензорите).

Файл: condo.xml
Размер: 8.74 KB
Дата: 2022-04-01
XML id: LBR.condo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии