Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cum praep. с abl.
 I. с abl.
 1. c, заедно c
abire cum aliquo - потеглям с някого,
multis cum lacrimis с изобилни сълзи;
cum prima sole - с първите лъчи на слънцето,
cum prima luce - на разсъмване;
cum nuntio - веднага след получаването на известието;
reputare cum animo suo - разсъждавам си,
coepi mecum sic cogitare - започнах да си мисля;
cum gloria - славно;
cum silentio - мълчаливо;
cum eo, ut - при условие че
cum eo, ne - при условие че не.
 2. cum при pron. pers. след abl винаги, при pron. relat.- обикн. :
nobiscum - с нас,
quibuscum - с които
cum coniunct. quum
 II.1 c indic.
 1.1 cum temporale
 a) когато
cum Caesar in Galliam venit, alterius factionis principes erant Haedui - когато Цезар пристигна в Галия, водачи на едната група бяха хедуите (Caes. B.G. VI.12.1).
 b) откак
multi anni sunt, cum - изминаха много години, откакто.
 II.1.2. cum iterativum колкото пъти, колчем
cum ad aliquod oppidum venerat, eadem lectica in cubiculum deferebatur колчем достигнеше до някой град, го отнасяха чак до спалнята му със същата тази носилка (Cic. Verr. II.5.27).
 II.1.3. cum explicativum като, когато
omnia tu Deiotaro tribuisti, cum ipsi nomen regium concessisti - ти отреди на Дейотар всичко, когато му даде самото название „царска власт“ (Cic. Deiot. 36).
 II.1.4. cum inversum когато
vix ille hoc dixerat, cum iste pronuntiat - едва беше казал това, когато този тук обяви (Cic. Ver. II.2.93).
 II.2. c coni. :
 II.2.1. cum historicum (в истор. разкази) когато, след като
Epaminondas cum vicisset Lacedaemonios, quaesivit - след като победи лакедемоницте, Епаминонд попита (Cic. Fin. II.97.).
 II.2.2. cum causale понеже, тъй като
cum sciam - понеже знам.
 II.2.3. cum concessivum ако и да
Socrates cum facile posset educi e custodia, noluit - макар че Сократ можел лесно да се измъкне от затвора, не пожелал (Cic. Tusc. I.29.71.).
 II.2.4. cum adversativum докато, а пък.
изрази:
 II.3.1.
cum primum - щом като.
 II.3.2.
cum... tum - както... така и, - не само... но и, - макар и... но също, - макар... но особено.
 II.3.3.
cum maxime - най-вече, особено, - особено.

Файл: cum.xml
Размер: 13.92 KB
Дата: 2022-04-15
XML id: LBR.cum
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии