Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


dūco, dūxī, ductus 3 v.
 1.
 a) влача, тегля, карам
pondus aratri duco - влача тежестта на ралото (Ov. Met. VII.118),
navem per adversas undas duco - направлявам кораба срещу насрещните вълни,
equi ducunt currum - конете теглят колесницата,
itinera vix qua singuli carri ducerentur - пътища, по които едва да преминат каруците една по една (Caes. B. G. I.6.1);
lanas duco - преда;
fila duco - преда;
lineam duco - чертая линия,
orbem duco - чертая карта на света, - описвам света.
 b) образувам, правя
ocreas ducunt argento - правят наколенник от сребро (Verg. Aen. VII.634),
vivos de marmore vultus duco - извайвам живи лица от мрамор (Verg. Aen. VI.849);
съчинявам
versus duco - съчинявам стих,
carmina duco - съчинявам песен.
 c) прокарвам, строя
vallum duco - строя вал,
fossam duco - прокарвам ров,
parietem duco - строя стена.
 2.
 a) влека след себе си
capellam duco - влача след себе си коза,
crinemque volantia sidera ducunt - и звездите, летейки, влачат след себе си опашки (Verg. Aen. V.528),
nox ducere diem videtur - изглежда, че нощта води след себе си деня (Tac. Ger. 11.3).
 b) протакам
bellum duco - протакам война,
tempus duco - протакам времето,
diem ex die ducere Haedui - хедуите протакаха от ден на ден (Caes. B.G. I.16.4);
noctem duco - прекарвам нощта,
aetatem duco - прекарвам живота си.
 c) мамя.
 3.
 a) изтеглям, измъквам
mucronem duco - измъквам острието,
ferrum vaginā duco - изтеглям меч от ножницата,
sortes duco - изтеглям жребий;
aliquem (acc.) sortibus duco - избирам някого c жребий.
 b) произвеждам, водя
originem duco - водя произхода си,
genus qui ducis Olympo - рода си, който водиш от Олимп (Verg. Aen. VI.834);
започвам
ab eodem verbo ducitur oratio - речта започва от една и съща дума (Cic. Orat. XXXIX.135).
 4.
 a) тегля към себе си, притеглям
frena manu duco - тегля юздите с ръка;
remos duco - греба;
ubera duco - бозая, - доя.
 b) поемам, поглъщам
spiritum duco - поемам дъх;
somnos ducere - спя.
 c) получавам, добивам
cicatricem duco - раняват ме,
rimam duco - пропуквам се,
colorem duco - оцветявам се,
formam duco - добивам форма;
os duco - намръщвам се,
vultum duco - намръщвам се.
 5.
 a) пресмятам, броя
tria milia medimnum duco - преброявам три хиляди медимни;
ducere rationem alicuius rei (gen.) - включвам в сметката нещо, - вземам предвид нещо.
 b) смятам
aliquem victorem (acc. dupl.) duco - смятам някого за победител,
aliquid acc. honori (dat.) duco - смятам нещо за чест;
biennium sibi satis esse duxerunt - сметнаха, че две години са им достатъчни (Caes. B. G. I.3.2).
 c) ценя, уважавам
aliquid parvi (gen.) duco - малко ценя нещо,
pluris duco - ценя повече,
pro nihilo duco - никак не ценя.
 6.
 a) водя, отвеждам
aliquem ante currum duco - водя някого пред колесницата,
aliquem ad mortem duco - водя някого на смърт,
in carcerem duco - водя в карцера;
cohortes ad munitiones duco - водя кохортите към укрепленията.
 b) стоя начело, предвождам
exercitum duco - предвождам войската,
primum pilum duco - стоя начело на копиеносците;
familiam duco - глава съм на семейство.
 c) устройвам, уреждам, ръководя
funus duco - уреждам погребение,
choros duco - ръководя хор.
 d) подбуждам, подтиквам, движа, увличам
spes duco - будя надежда,
honore aut gloria duci - подтикват ме честта и славата;
errore duci - заблуждавам ce.
 7.
 a) довеждам, докарвам
duc nigras pecudes - доведи черни овце (Verg. Aen. VI.153),
diem duco - докарвам деня.
 b) предизвиквам, причинявам
pocula somnos ducentia - напитки носещи сън (Hor. Epod. 14).
 8. вземам със себе си
uxorem in convivium duco - женя се;
uxorem alicuius filiam duco - оженвам се за нечия дъщеря,
aliquam in matrimonium duco - оженвам се за някоя.

Файл: duco.xml
Размер: 27.37 KB
Дата: 2022-11-27
XML id: LBR.duco
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии