Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри съкращения


Списък съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 5 / Намерени резултати : 89 / Текуща страница: 1


  • Страница

Съкращение
Значение
Значение
винителен падежcasus accusativus
abl.аблативcasus ablativus
abl. orig.аблатив на поизходаablativus originis
abl. sep.аблатив на отделянетоablatuvus separationis
abs.абсолютна употреба на глаголаusus absolutus
acc. c. inf.????accusativus cum infinitivo
acc. dir.акузатив за посокаaccusativus directionis
acc. duplexдвоен винителен падежaccusativus duplex
acc. gr.гръцки акузативaccusativus Graecus
act.активен залогgenus activum
adi.прилагателно имеnomen adiectivum
adv.наречиеadverbium
coll.клиничен терминterminus clinicus
coll.nomen collectivumсъбирателно съществително име
comp.сравнителна степенgradus comparativus
coni.подчинително наклонениеmodus coniunctivus
dat.дателен падежcasus dativus
dat. pers.датив при вършителя на действиетоdativus personae
demin.умалително имеnomen deminativum
fженски родgenus femininum
  • Страница