Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри съкращения


Списък съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 5 / Намерени резултати : 89 / Текуща страница: 1


  • Страница

Съкращение
Значение
Значение
acc. c. inf.????accusativus cum infinitivo
coll.nomen collectivumсъбирателно съществително име
abl.аблативcasus ablativus
abl. sep.аблатив на отделянетоablatuvus separationis
abl. orig.аблатив на поизходаablativus originis
abs.абсолютна употреба на глаголаusus absolutus
act.активен залогgenus activum
acc. dir.акузатив за посокаaccusativus directionis
анат.анатомичен терминterminus anatomicus
impers.безличен глаголverbum impersonale
бот.ботанически терминterminus botanicus
вж.вижvide
винителен падежcasus accusativus
вм.вместо
воен.военен терминterminus militaris
refl.възвратен глаголverbum reflexivum
pron. interr.въпросително местоимениеpronomen interrogativum
gen. obi.генитив на прякото допълнениеgenitivus obiecti
geogr.географски терминterminus geographicus
v.глаголverbum
  • Страница