Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип gender

f m n
резултати на страница: 20 / общо страници : 8 / текуща страница: 1 / намерени резултати 157

ambitio, ōnis (f) n.

домогване до длъжност, домогване до място, домогване до служба и др., търсене разположението на народа, ласкателство, демагогия, великолепие, блясък, пристрастие, честолюбие, амбиция, жажда.

Статия >>

coma, ае (f) n. гр.

коса на главата, лъчи, вълна, шума, листа, трева, класове.

Статия >>

aciēs, ēī (f) n.

острие, връх, сила, остър поглед, острота на погледа, зоркост, око, зеница, проницателност, бойна редица, боен ред, сражение, битка, спор, бойно поле.

Статия >>

auctōritās, ātis (f) n.

валидност, гаранция, поръчителство, значение, пример, образец, влияние, тежест, авторитет, право на собственост, поощрение, подбуда, съвет, воля, решение, заповед, пълномощие, правна сила.

Статия >>

avis, is (f) n.

птица, предсказание, предзнаменование.

Статия >>

aeternitās, ātis (f) n.

вечност, безсмъртие.

Статия >>

docilitās, ātis (f) n.

схватливост, възприемчивост, кроткост, доброта.

Статия >>

civitas, ātis (f) n.

гражданско право, гражданство, държава, община, град, Рим, граждани.

Статия >>

comitiālis (m) (f) , e (n) adi.

принадлежащ на comitia (народно събрание), отнасящ се до comitia.

Статия >>

artifex, ficis (m) (f) n.

художник, майстор, създател, творец, автор, виновник, майсторски, изкусен, похватен.

Статия >>

aequus, a (f) , um (n) adi.

равен, равнина, благоприятен, равнодушен, спокоен, благосклонен, приятели, справедлив, справедливост, право, еднакъв.

Статия >>

conditio, ōnis (f) n.

основаване, създаване.

Статия >>

amīcitia, ае (f) n.

приятелство, приятели.

Статия >>

civis, is (m) (f) n.

гражданин, гражданка, съгражданин, поданик.

Статия >>

adolēscēns (m) (f) , gen. sg. entis обикн. adulēscēns adi.

подрастващ, млад, младеж, юноша, млад човек.

Статия >>

armilla, ae (f) n.

гривна.

Статия >>

constantia, ae (f) n.

твърдост, спокойствие, постоянство, неизменливост, устойчивост, решителност, последователност, съгласие, надеждност.

Статия >>

brevis (m) (f) , e (n) adi.

къс, малък, нисък, плитък, кратък, сбит, плитчини, краткотраен, кратковременен.

Статия >>

asperitās, ātis (f) n.

грапавина, неравност, суровост, грубост, строгост, киселина, горчивина, острота, язвителност, трудност, мъчнотия.

Статия >>

adulēscentia, ae (f) n.

младост, юношество.

Статия >>