Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип gender

f m n
резултати на страница: 20 / общо страници : 7 / текуща страница: 1 / намерени резултати 135

audiēns, entis (m) (f) adi.

слушател.

Статия >>

constantia, ae (f) n.

твърдост, спокойствие, постоянство, неизменливост, устойчивост, решителност, последователност, съгласие, надеждност.

Статия >>

appellātio, ōnis (f) n.

заговаряне, обръщане с реч към някого, апелиране, наименование, име, титла, произношение.

Статия >>

corona, ae (f) n. гр.

венец за украшение, венец за награда, укрепление във вид на венец, кръг от служители, обсадна войска, бойна линия (във вид на кръг), ае, съзвездието Венец, зъбна корона.

Статия >>

aeternitās, ātis (f) n.

вечност, безсмъртие.

Статия >>

coma, ае (f) n. гр.

коса на главата, лъчи, вълна, шума, листа, трева, класове.

Статия >>

cella, ae (f) n.

помещение, стая, килия, изба за припаси, склад, стая за робите и слугите, помещение в храм, където е стояло изображението на бога, килийка в медена пита.

Статия >>

asperitās, ātis (f) n.

грапавина, неравност, суровост, грубост, строгост, киселина, горчивина, острота, язвителност, трудност, мъчнотия.

Статия >>

co-hors, hortis cors (f) n.

ограда, двор за добитък, свита, телохранители, тълпа, множество, кохорта, част от римската пехота, 1/10 от легиона = 3 manipuli (манипули) = 6 centuriae (центурии).

Статия >>

cōnstāns (m) (f) (n) , gen. antis

твърд, спокоен, постоянен, неизменим, еднакъв, еднообразен, едногласен, последователен, упорит.

Статия >>

dif-ficilis (m) (f), e (n) adi.

мъчен, труден, опасен, своенравен, опак, вироглав, непоносим, суров.

Статия >>

brevitas, ātis (f) n.

краткост, сбитост.

Статия >>

aetās, ātis (f) n.

време, живот, възраст, години, век, поколение.

Статия >>

dōs, dōtis (f) n.

зестра, дар, подарък, талант.

Статия >>

dīgnitās, ātis (f) n.

достойнство, високо положение, честност, благородна външност, изглед, великолепие.

Статия >>

cellula, ae n. (f)

клетка, малко помещение.

Статия >>

crīminātio, ōnis (f) n.

обвинение, наклеветяване.

Статия >>

calamitas, ātis (f) n.

загуба, бедствие, нещастие, неуспех, поражение, гибел.

Статия >>

dīligēns (m) (f) (n) , dīligentis gen. adi.

старателен, грижлив, внимателен, прилежен, пестелив.

Статия >>

cervix, īcis (f) n.

врат, шия, тил.

Статия >>