Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 4 / текуща страница: 1 / намерени резултати 68

co-hortor 1 v.

подбуждам, насърчавам, поощрявам.

Статия >>

ad-miror 1 v.

учудвам се, възхищавам се, чудя се.

Статия >>

culpo 1 v.

обвинявам, осъждам.

Статия >>

circumvolo 1 v.

летя около, бързо обхождам.

Статия >>

com-probo 1 v.

одобрявам, доказвам, удостоверявам, потвърждавам.

Статия >>

administro 1 v.

служа, ръководя, управлявам, изпълнявам, извършвам, грижа се за.

Статия >>

ap-propinquo ad-propinquo 1 v.

приближавам се, наближавам.

Статия >>

dubito 1 v.

съмнявам се, обмислям, колебая се, не ce решавам, бавя ce, съмнителен съм.

Статия >>

coniuro 1 v.

кълна се заедно, обвързвам се с клетва, правя заговор, съзаклятнича.

Статия >>

aedifico 1 v.

съграждам, построявам, основавам, създавам.

Статия >>

armo 1 v.

снаряжавам, приготвям, въоръжавам.

Статия >>

dōno 1 v.

подарявам, давам, дарявам, жертвам, отказвам се, прощавам, прощавам някому, помилвам някого.

Статия >>

adaequo 1 v.

сравнявам, приравнявам, поставям наред с, достигам, не изоставам от.

Статия >>

apto 1 v.

намествам, натъкмявам, приготвям, приспособявам, нагласявам.

Статия >>

adhortor 1 v.

насърчавам, окуражавам, възпламенявам, увещавам.

Статия >>

certo 1 v.

боря се, състезавам се, мъча ce, споря, препирам се, обсъждам, бия се, сражавам се.

Статия >>

ap-proximo ad-proximo 1 v.

приближавам ce.

Статия >>

cremo 1 v.

изгарям.

Статия >>

celebro 1 v.

често посещавам, изпълвам, оживявам, съпровождам, стичам се масово на, празнувам, много се занимавам, често употребявам, повтарям, говоря, разпространявам, разгласявам, прославям.

Статия >>

agito 1 v.

карам, подкарвам, движа, раздвижвам, подстрекавам, подбуждам, преследвам, насъсквам срещу, занимавам се с, извършвам, съблюдавам, обмислям, замислям, кроя, обсъждам живо, говоря за, преговарям, живея, прекарвам, намирам се, съм, постъпвам, действам.

Статия >>