Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Азбучен списък

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
резултати на страница: 40 / общо страници : 2 / текуща страница: 1 / намерени резултати 56

dē-scendo, descendī, descēnsum 3 v.

слизам, отивам, спускам се, прониквам, отклонявам се, съгласявам се, решавам.

Статия >>

dē-scrībo, descripsi, descriptus 3 v.

рисувам, чертая, написвам, описвам, изобразявам, определям, разделям.

Статия >>

dē-sero, deseruī, desertus 3 v.

напускам, изоставям, отказвам се от, пренебрегвам, занемарявам.

Статия >>

dēsīderium, (n) n.

желание, копнеж, влечение, тъга по, нужда, потребност, молба.

Статия >>

dēsīdero 1 v.

желая, желая да видя, копнея по, изисквам, искам, не намирам, не виждам, липсвам, загубвам.

Статия >>

dē-sīgno 1 v.

посочвам, отбелязвам, определям, намеквам, назначавам, избран, бъдещ, изобразявам.

Статия >>

dē-silio, desiluī 4 v.

скачам, слизам.

Статия >>

dē-sino, desīvī desiī, desitus 3 v.

преставам, напускам, прекъсвам, прекратявам, свършвам, свършвам се.

Статия >>

dē-sisto, destitī, destitūrus 3 v.

отстъпвам, оттеглям се, отказвам се, преставам.

Статия >>

dē-spēro 1 v.

загубвам надежда, отчайвам ce, не се надявам на.

Статия >>

dē-stituo, destituī, destitūtus 3 v.

поставям, оставям, оставям на сухо, изхвърлям, захвърлям, изоставям, измамвам, излъгвам, изоставен, лишен.

Статия >>

dē-sum, defuī, defutūrus, deesse v. irregulare

не достигам, липсвам, не присъствам, не вземам участие, не помагам, не се грижа, нехая, пренебрегвам.

Статия >>

dē-tineo, detinuī, detentus 2 v.

задържам, спирам, отвличам, отклонявам, занимавам, увличам, прекарвам.

Статия >>

dē-traho, detrāxī, detractus 3 v.

свличам, смъквам, свалям, махам, понижавам, изтръгвам, отнемам, вземам, отвличам, отдалечавам, отмъквам, влача.

Статия >>

dētrīmentum, ī (n) n.

загуба, щета, вреда, нещастие, поражение.

Статия >>

deus, ī (m) n.

бог.

Статия >>

dēveho, devēxī, devectus 3 v.

откарвам, закарвам, отплавам, заминавам.

Статия >>

dēvinco, devīcī, devictus 3 v.

напълно побеждавам, надвивам.

Статия >>

dexter (m), tra tera (f), trum terum adi. dexterior comp. (m) (f), ius (n) ;
dextumus superl. (m), a (f), um (n) ;
dextimus (m), a (f), um (n)

десен, дясна ръка, десница, обещание, съюз, вдясно от, сръчен, опитен, щастлив, благоприятен, удобен.

Статия >>

dīco, dīxī, dictus 3 v.

казвам, говоря, уверявам, твърдя, държа реч, разказвам, описвам, пея, възпявам, предсказвам, наричам, посочвам, показвам, определям, назначавам, обявявам, избирам.

Статия >>

dictātor, ōris (m) n.

диктатор, лице c неограничена власт, избирано в Рим при извънредни случаи, най-много за срок от 6 месеца, най-висшето длъжностно лице в някои градове на Италия.

Статия >>

dicto 1 v.

често казвам, повтарям, диктувам, записки, правила, предписвам, поръчвам, съчинявам, съставям.

Статия >>

diēs, diēī (m) (f) n.

дневна светлина, ден, определен ден, срок, време.

Статия >>

dif-fero disfero, dis-tuli, dī-lātus, dif-ferre

разнасям, разпръсвам, разпространявам, отлагам, различавам се.

Статия >>

dif-ficilis (m) (f), e (n) adi.

мъчен, труден, опасен, своенравен, опак, вироглав, непоносим, суров.

Статия >>

dif-fido, disfido, difisus sum 3 v.

не се доверявам, нямам вяра, не вярвам.

Статия >>

dif-fundo, difūdī, difusus 3 v.

разливам, разпростирам, разпространявам, разсейвам, облекчавам, развеселявам.

Статия >>

digitus, ī (m) n.

пръст, мярка за широчина колкото палец (18,5 мм).

Статия >>

dīgnē adv.

достойно, заслужено.

Статия >>

dīgnitās, ātis (f) n.

достойнство, високо положение, честност, благородна външност, изглед, великолепие.

Статия >>

dignus (m) , a (f) , um (n) adi.

достоен, заслужаващ, приличен, подходящ, съответен.

Статия >>

dīligēns (m) (f) (n) , dīligentis gen. adi.

старателен, грижлив, внимателен, прилежен, пестелив.

Статия >>

diligenter adv.

старателно, грижливо, прилежно.

Статия >>

diligentia, ae (f) n.

старание, грижливост, пестеливост.

Статия >>

dī-ligo, dilēxī, dilēctus 3 v.

уважавам, почитам, ценя, обичам.

Статия >>

dī-lūcēsco, dilūxī 3 v.

ставам светъл, развиделявам се.

Статия >>

dīlūcidē adv.

светло, ясно, разбрано.

Статия >>

di-mico, dimicāvī dimicui, dimicātus 1 v.

бия се, сражавам ce, боря се, рискувам.

Статия >>

dī-mitto, dimīsī, dimissus 3 v.

разпращам, отпращам, отпускам, изпускам, освобождавам, разпускам, уволнявам, изоставям, пропускам, забравям, прощавам заради някого.

Статия >>

doceo, docuī, doctus 2 v.

уча, обучавам, упътвам, осведомявам, известявам, обяснявам, доказвам, разучавам, подготвям пиеса за представление, учител съм, чета лекции.

Статия >>