Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри съкращения


Списък съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 5 / Намерени резултати : 89 / Текуща страница: 1


  • Страница

Съкращение
Значение
Значение
abl.аблативcasus ablativus
abl. orig.аблатив на поизходаablativus originis
abl. sep.аблатив на отделянетоablatuvus separationis
abs.абсолютна употреба на глаголаusus absolutus
винителен падежcasus accusativus
acc. c. inf.????accusativus cum infinitivo
acc. duplexдвоен винителен падежaccusativus duplex
acc. dir.акузатив за посокаaccusativus directionis
acc. gr.гръцки акузативaccusativus Graecus
act.активен залогgenus activum
adi.прилагателно имеnomen adiectivum
adv.наречиеadverbium
анат.анатомичен терминterminus anatomicus
бот.ботанически терминterminus botanicus
вж.вижvide
вм.вместо
воен.военен терминterminus militaris
coll.клиничен терминterminus clinicus
coll.nomen collectivumсъбирателно съществително име
comp.сравнителна степенgradus comparativus
  • Страница