За проекта

Латинско-български речник

Целта на проект провеждан в рамките на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Катедра Класическа филология, е да бъде създанена дигитална библиотека на античните гръцки надписи, открити на територията на България. Техният брой надвишава 3500 надписа, създадени през период от около 1000 години (VI в. пр. Хр. — IV в. сл. Хр. ). Георги Михайлов публикува тези от тях, които са открити до средата на 80-те години в корпуса "Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae". Към настоящия момент фокусът на проекта е върху дигитализирането на надписите от най-забележителните полиси от Римска Тракия - Филипополис и Августа Траяна. Тези надписи са около 1600, 1200 от които са включени в IGBulg. Една трета от тях имат нужда от редакции и корекции, а други 400 не са публикувани или са публикувани в разпръснати и често недостъпни публикации на български език. По тази причина се надяваме, че създаването на електронна база данни от тези надписи би улеснила изучаването на историята, културата и езика както на българските земи през античността, така и на гръко-римската цивилизация като цяло.