Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Азбучен списък

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
резултати на страница: 40 / общо страници : 6 / текуща страница: 1 / намерени резултати 226

  • Страница

a, ab, abs, praep. с abl.

от, поради, откъм, при, у, на, относително, след.

Статия >>

abacus, ī (m) n. гр.

луксозна масичка, дъска, масичка за игра.

Статия >>

ab-do, abdidī, abditus 3 v.

отдалечавам, оттеглям ce, скривам, забивам.

Статия >>

ab-eo, abiī, abitum, abīre v.

отивам си, заминавам, отклонявам се, отдалечавам се, отивам далеч, изчезвам, преминавам в нещо, обръщам се в нещо.

Статия >>

ab-erro 1 v.

заблуждавам се, отдалечавам се, отклонявам се .

Статия >>

ab-icio, abiēcī, abiectus 3 v.

отхвърлям, захвърлям, хвърлям, отказвам се от нещо, напускам, пренебрегвам, прахосвам, свалям, събарям, обезсилвам, обезсърчавам, отчайвам, принизявам, понижавам.

Статия >>

ab-rumpo, abrūpī, abruptus 3 v.

откъсвам, разкъсвам, избухвам, разрушавам, отварям, прекъсвам, прекратявам, преждевременно свършвам, нарушавам.

Статия >>

ab-solvo, absolvī, absolūtus 3 v.

отвързвам, отделям, освобождавам, оправдавам, изпращам, довършвам.

Статия >>

ab-sum, a-fuī, a-futūrus, ab-esse v.

отсъствам, намирам се далеч, не подкрепям, не помагам, липсвам, изчезвам, отделен съм, отстоя, отдалечен съм, далеч съм, чужд съм, свободен съм, чист съм, не подхождам.

Статия >>

ab-undo 1 v.

преливам, разливам се, богат съм, изобилствам с, в изобилие съм, изобилствам.

Статия >>

ac-cēdo, adcedo accēssī, accēssum 3 v.

пристъпвам, идвам, приближавам се до, приближавам, настъпвам, пристъпвам към, подемам, почвам, посвещавам се, съгласявам се, одобрявам, приближавам се, сходен съм, прибавям се.

Статия >>

ac-cendo, accendī, accēnsus 3 v.

запалвам, подпалвам, подбуждам, възбуждам, подстрекавам, раздухвам, разпалвам, увеличавам.

Статия >>

ac-cido, accidī 3 v.

падам, достигам, достигам до, прониквам, настъпвам, случвам се, ставам.

Статия >>

ac-cingo, accīnxī, accīnctus 3 v.

опасвам, препасвам, въоръжавам.

Статия >>

ac-cipio, accēpī, acceptus 3 v.

получавам, приемам, чувам, научавам ce, одобрявам, схващам, възприемам.

Статия >>

ас-clāmo аd-clāmo 1 v.

посрещам с викове, приветствам, викам в знак на одобрение или неодобрение.

Статия >>

accūso 1 v.

обвинявам пред съда, давам под съд, оплаквам се, обвинявам, хвърлям упреци.

Статия >>

ācer (m) , ācris (f) , ācre (n) adi.

остър, силен, чувствителен, пронизващ, развит, проницателен, остроумен, пламенен, разпален, буен, деен, енергичен, решителен, дързък, войнствен, храбър, свиреп, строг, груб.

Статия >>

aciēs, ēī (f) n.

острие, връх, сила, остър поглед, острота на погледа, зоркост, око, зеница, проницателност, бойна редица, боен ред, сражение, битка, спор, бойно поле.

Статия >>

ācriter adv.

остро, силно, упорито.

Статия >>

ad praep. с acc.

към, до, при, приблизително, около, включително, чак, чак до, в разстояние на, след, за, вследствие на, поради, относително, що се отнася до, по отношение на, по, в сравнение с, сравнително, според, освен.

Статия >>

adaequo 1 v.

сравнявам, приравнявам, поставям наред с, достигам, не изоставам от.

Статия >>

addo, addidī, additus 3 v.

придавам, прибавям, притурям, поставям, поставям при, вдъхвам, внушавам.

Статия >>

addūco, addūxī, adductus 3 v.

притеглям, опъвам, довеждам, докарвам, причинявам, довеждам в известно състояние, подбуждам, скланям, принуждавам.

Статия >>

adeo, adiī, aditus, adīre v.

дохождам, приближавам ce , обръщам се с молба или за съвет, допитвам се, питам, посещавам, нападам, атакувам, заемам се, залавям се с нещо.

Статия >>

adhibeo, adhibuī, adhibitus 2 v.

прилагам, налагам, турям, поставям, прибавям, употребявам, проявявам, показвам, привличам, поканвам, третирам.

Статия >>

adhortor 1 v.

насърчавам, окуражавам, възпламенявам, увещавам.

Статия >>

ad-hūc adv.

досега, дотогава.

Статия >>

adigo, adēgī, adāctus 3 v.

докарвам, хвърлям, вмъквам, забивам, довеждам, принуждавам.

Статия >>

adimo, adēmī, adēmptus 1 v.

ограбвам, лишавам, забранявам.

Статия >>

ad-ipīscor, adeptus sum 3 v.

достигам, настигам, спечелвам.

Статия >>

aditus, ūs (m) n.

дохождане, приближаване, право на идване, достъп, аудиенция, възможност, случай, начин, път, вход.

Статия >>

adiūtor, ōris (m) n.

помощник, който спомага за, секретар.

Статия >>

adiuvo, adiūvī, adiūtus 1 v.

подкрепям, поддържам, подпомагам, помагам, съдействувам.

Статия >>

administratio, onis (f) n.

подпомагане, служене, помощ, ръководене, управляване.

Статия >>

administro 1 v.

служа, ръководя, управлявам, изпълнявам, извършвам, грижа се за.

Статия >>

admiratio, onis (f) n.

учудване, чудноватост, забележителност, особеност.

Статия >>

ad-miror 1 v.

учудвам се, възхищавам се, чудя се.

Статия >>

ad-moneo, admonui, admonitus 2 v.

подсещам, припомням, напомням, предупреждавам, увещавам, подбуждам, подкарвам.

Статия >>

adolēscēns (m) (f) , gen. sg. entis обикн. adulēscēns adi.

подрастващ, млад, младеж, юноша, млад човек.

Статия >>


  • Страница